Политика за защита на личните данни

Актуалност: 19.01.2024 г.

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на Потребителите на Сайта (Политика) и е неразделна част от Условията за ползване на Сайта.

„МИГ МАРКЕТ ВАРНА“ ЕООД с адрес на управление: гр. Варна, ул. „Страхил войвода“ № 15, ЕИК 207407068, управлява хотел „РЕВЕРАНС“ (гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 58). За тази цел изисква, съхранява и обработва лични данни на Клиенти/ (Потребители/Субекти на данни)/ Ползватели на Сайта за целите на обслужването им.

В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Вие изразявате несъгласие с нашата Политика, които означава, че не можете да използвате Услугите на хотел„РЕВЕРАНС“

С цел предоставяне на Услугите в сайта reverence.bg  „МИГ МАРКЕТ ВАРНА“ ЕООД съхранява и обработва данни на Потребители, както и резултатите от това обработване, в съответствие с настоящата Политика.

1. Лица, за които „МИГ МАРКЕТ ВАРНА“ ЕООД съхранява и обработва данни

Във връзка с предоставяните Услуги, „МИГ МАРКЕТ ВАРНА“ ЕООД обработва информация относно следните Субекти на данни:
а/ Потребители – ползватели на Сайта;
б/ Потребители – отправили запитвания (чрез обаждане на телефон или използване на формата за контакт и резервация на сайта);

в/ Потребители, отправили кореспонденция към : Хотел „РЕВЕРАНС“/“МИГ МАРКЕТ ВАРНА“ ЕООД;
г/ Клиенти, желаещи да ползват Услуги от Хотел “РЕВЕРАНС“/ “МИГ МАРКЕТ ВАРНА“ ЕООД;

2. Информация, която ни предоставяте Вие като Потребител

Вие можете да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта, като използвате формата за контакт и резервация , където ясно обозначаваме задължителните полета за предоставяне на лични данни, без които е невъзможно да предоставим Услугите ни.

“МИГ МАРКЕТ ВАРНА“ ЕООД съхранява и обработва информация за лични данни постъпила чрез формата за контакт и за резервация в Сайта, чрез обаждания по телефон или чрез изпращане на кореспонденция по електронна поща.

3. Цели, за които обработваме лични данни

“МИГ МАРКЕТ ВАРНА“ ЕООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе с Цел:

а/ предоставяне на търсената от Потребителя информация за възможностите за настаняване в хотел „РЕВЕРАНС“ и свързаните с това услуги;
б/ за приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
в/ за изпълнение на законови задължения, свързани с изисквания за съхраняване или предоставяне на информация във връзка с разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи.

4. “МИГ МАРКЕТ ВАРНА“ ЕООД не събира и не съхранява чувствителни лични данни от специалната категория по смисъла на чл. 5 от Закона за защита на личните данни, а именно такива, които:

а/ разкриват расов или етнически произход;
б/ разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
в/ се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

 5. Сигурност

„МИГ МАРКЕТ ВАРНА“ ЕООД работи за защита на поверителността и сигурността на информацията, която получава в хода на своята дейност. Достъпът до тази информация е ограничен и са налице политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.

6. Използване на събраната информация

„МИГ МАРКЕТ ВАРНА“ ЕООД използва предоставената информация единствено по повод осъществяване на дейността си и с цел осъществяване на желанията за настаняване изразени от потребителите и клиентите.

7. Срокове за съхранение на информация и лични данни

7.1. Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и IP адрес – съхраняват се без определен срок, до изтриването им от Вас
7.2. Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, вкл. по електронна поща – за срок до 5 години.
7.3. Посочените срокове могат да бъдат променени, съгласно изискванията на действащото законодателство.
7.4. При разрешаване спорове и водене на съдебни дела, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове – до окончателно приключване на спора и съдебното производство.

8. Режим на предоставяне на информация

„МИГ МАРКЕТ ВАРНА“ ЕООД не предоставя по никакъв повод на трети лица, информация, представляваща лични данни на потребителите, освен с тяхното изрично съгласие и в предвидените от Закона случаи.

 9. Вашите права по отношение на личните данни, които сте предоставили

Потребителите имат законно право да поискат подробности за личната информация, която съхраняваме за тях. По всяко време можете да поискате „МИГ МАРКЕТ ВАРНА“ ЕООД да коригира, изтрие или ограничи обработката на ваши лични данни.

В горния случай, трябва да отправите искане чрез формата за контакт в Сайта.

При постъпване на искане за изтриване на лични данни или възражение за съхраняването и обработването им, ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за съхранението и обработването на личните Ви данни или че тези действия са необходими за защитата на наши права, ще Ви информираме за това.

 10. Защита на личната неприкосновеност на деца

Този уебсайт не е предназначен за деца. Разбираме значението на защитата на информацията за децата, особено в онлайн средата и ние нямаме политика да събираме умишлено или поддържаме информация за лица под 18-годишна възраст.

11. С попълването на формата за контакт и резервация, Потребителят се съгласява с Условията за ползване на сайта reverence.bg